Second opinion

De wijzigingen in de Arbowet richten zich voornamelijk op betere preventie en hebben als doel beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk te voorkomen. Hier is een second opinion een onderdeel van.

Iedere werknemer heeft het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Een second opinion is bedoeld voor de werknemer die twijfelt over het advies van de bedrijfsarts. 

Alleen een werknemer kan een second opinion aanvragen.

De second opinion-bedrijfsarts vraagt alle relevante informatie bij de begeleidende bedrijfsarts op. De second opinion is vervolgens een zelfstandig advies en geen reactie op of beoordeling van het advies van de begeleidende bedrijfsarts. Een second opinion heeft overigens geen opschortende werking ten aanzien van het advies van de begeleidende bedrijfsarts.

Procedure voor het aanvragen van een second opinion:

 • De werknemer doet het verzoek om een second opinion aan de begeleidend bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts verwijst de werknemer door naar een bedrijfsarts, die aangesloten is bij het bedrijf waarmee Expereans een overeenkomst heeft afgesloten voor het uitvoeren van second opinions. Het verzoek wordt door de begeleidend bedrijfsarts in principe altijd gehonoreerd.
 • Daarnaast is het mogelijk dat een werknemer zelf een ‘eigen’ bedrijfsarts vraagt om de second opinion uit te voeren. De werkgever is niet verplicht de kosten hiervan te betalen, maar mag dat uiteraard wel. Een dergelijke second opinion valt echter buiten het bereik van de wettelijke second opinion, zodat de begeleidende bedrijfsarts niet verplicht is een dergelijke second opinion in zijn begeleiding te betrekken.
 • De bedrijfsarts kan een second opinion ook aan de werknemer aanbieden als de situatie hierom vraagt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de bedrijfsarts niet over de specifieke kennis beschikt die nodig is om een beroepsziekte vast te stellen. Het blijft hierbij aan de werknemer om te bepalen of er een andere bedrijfsarts wordt geraadpleegd.
 • Voor een goede uitvoering van een second opinion wordt werknemer gevraagd een machtiging te verstrekken aan de begeleidend bedrijfsarts om het verzuimdossier met alle andere relevante stukken over te dragen aan second opinion-bedrijfsarts.
 • De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever tenzij dit in de procedure anders is vastgelegd.

  Wat betekent dit voor u als werkgever?

  Expereans heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een andere gecertificeerde arbodienst.
  Via deze samenwerkingsovereenkomst bent u gegarandeerd van de uitvoering van de second opinion door een bedrijfsarts die niet werkzaam is bij Expereans BV.

  De kosten voor de second opinion komen zoals gezegd voor rekening van de werkgever.
  U ontvangt de factuur nadat de second opinion heeft plaatsgevonden en de rapportage is afgerond. Afhankelijk van de complexiteit zal de second opinion-bedrijfsarts hier tussen de 4 en 8 uur aan besteden.