Uw privacy

Uiteraard gaan wij op een zorgvuldige manier om met de aan ons verstrekte persoonsgegevens en medische gegevens. De verwerking van deze (medische) persoonsgegevens vindt plaats conform de geldende wet- en regelgeving.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is verwerking van persoonsgegevens betreffende onder andere iemands gezondheid verboden, behalve indien dat op grond van de Wbp of op grond van een specifiek wettelijke regeling is toegestaan. De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) vormen de grondslag voor het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts.

Sinds juli 2015 beschikken wij over een ISO 27001-certificering.

Voor meer informatie over de wijze waarop wij met uw (medische) persoonsgegevens omgaan kunt u hier ons privacyreglement raadplegen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de bescherming van uw privacy of een privacygerelateerde klacht? Dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming, de heer F.H. Rietbroek, op telefoonnummer 0183-699400 of via fg@expereans.nl.