Uw privacy

Wij gaan op een zorgvuldige manier om met de aan ons verstrekte persoonsgegevens en medische gegevens. De verwerking van deze (medische) persoonsgegevens vindt plaats conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en de Uitvoeringswet AVG (hierna: UAVG).

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens betreffende onder andere iemands gezondheid is verboden, behalve indien dat op grond van art. 9 lid 2 sub h AVG, wat een specifiek wettelijke regeling is. De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) vormen de grondslag voor het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts.

Sinds juli 2015 beschikken wij over een ISO 27001-certificering.

Voor meer informatie over de wijze waarop wij met uw (medische) persoonsgegevens omgaan kunt u hier ons privacyreglement raadplegen.

Heeft u vragen, verzoek om inzage en/of opmerkingen over de bescherming van uw privacy of een privacygerelateerde klacht? Dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming, de heer mr. R.A.J. van Hemert, op telefoonnummer 0183-699400 of via fg@expereans.nl.