Kerndeskundige

Wat doen onze kerndeskundige?

Onze kerndeskundige zijn gespecialiseerd in veiligheid, hygiëne , arbeid en organisatie. De expertise van onze kerndeskundige helpen u als u een probleem heeft of als u een probleem wil voorkomen. De kerndeskundigen analyseren uw werkomgeving en ondersteunen en begeleiden u om het gewenste resultaat te bereiken.  De risico's worden voor u in kaart gebracht en u krijgt advies om de risico's te verminderen en/of uit te sluiten.

Hieronder ziet een korte overzicht van onze kerndeskundigen

Hoger Veiligheidskundige (HVK’er)

De HVK’er adviseert bedrijven op het gebied van hun veiligheidsbeleid. Denk daarbij aan risico’s verbonden aan bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen en machines en het werken op hoogte. De HVK’er inventariseert risico’s, beoordeelt hoe veilig de werkomgeving voor werknemers is en stelt maatregelen voor om de veiligheid binnen een bedrijf te verbeteren. 

De HVK’er helpt bij het opstelllen van de risico-inventarisatie en -evaluatie; het formuleren van richtlijnen, regelingen en procedures op het gebied van arbeidsomstandigheden; de voorlichting en instructie aan alle werknemers over veilig werken en het maken van ongeval- en risicoanalyses. De adviezen van de veiligheidskundige kunnen onder meer betrekking hebben op: de inrichting van werkplekken (ergonomie, klimaat, veiligheid, welzijn, ongevalsmelding en registratie, het opzetten van de bedrijfshulpverlening, calamiteiten- en ontruimingsplannen, persoonlijke beschermingsmiddelen en brandveiligheid (preventie en repressie).

Arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er)

De A&O’er is een deskundige op het gebied van organisatie, mens en arbeid en zoekt naar een effectieve balans tussen werk, gezondheid en inzetbaarheid. De A&O’er is gespecialiseerd in organisatie, communicatie, arbeids- en organisatiepsychologie, bedrijfskunde, personeelsbeleid en de verschillende manieren van leidinggeven. Zij adviseren vanuit die expertise bij de ontwikkeling, invoering en bijstelling van beleid.

De A&O’er beschikt over brede kennis en ervaring over de invloed van de organisatiecultuur, leiderschap, de arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden op psychosociale arbeidsbelasting (werkstress/PSA), gezondheid, inzetbaarheid en duurzaam prestatievermogen. Dit komt van pas bij interne reorganisaties, omscholing en bijscholing, coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement. Daarnaast kunnen ze ingrijpen bij uiteenlopende problemen, zoals (arbeids)conflicten of verstoorde werkverhoudingen

Arbeidshygiënist

Arbeidshygiënisten houden zich bezig met alle factoren in de werkomgeving van medewerkers die (op de lange termijn) een schadelijke invloed kunnen hebben op hun gezondheid. Denk daarbij aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische factoren (virussen, bacteriën, schimmels), fysische factoren (lawaai, trillingen, verlichting, straling) en fysieke belasting.

Zij verrichten hiertoe diverse metingen en adviseren en begeleiden werkgevers en werknemers vervolgens bij het verminderen van risico’s en het voorkomen van gezondheidsschade. De arbeidshygiënist inventariseert de mogelijk potentiële blootstelling aan schadelijke factoren op de werkplek en stelt deze vast met behulp van betrouwbare meetmethoden. Vervolgens interpreteert hij de meetresultaten en geeft aan welke gezondheidsrisico’s uw werknemers lopen. Daarna initieert, begeleidt en evalueert hij technische en organisatorische verbeteringen in de arbeidssituatie met als doel een aangetroffen arbeidshygiënisch probleem op te lossen.

 

 

 

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl