Eigenrisicodrager ziektewet

Bent u eigenrisicodrager voor de ziektewet of wilt u dit worden?

Als eigenrisicodrager, bent u verantwoordelijk om  de ziektewet uit te voeren. U beoordeelt uw (ex) werknemers  die ziek zijn en recht hebben op een uitkering, hoelang zij recht hebben op een uitkering  en hoog die is.

De werknemers waarvoor u de risico draagt zijn:

  • Met een ‘’bijzonder’’ arbeidscontract, zoals stagiairs en thuiswerkers.
  • (Verzekerde)werknemers die binnen 4 weken ziek worden, nadat zij uit dienst gingen.
  • Met een ‘’tijdelijk’’ arbeidscontract (zoals uitzendkrachten) die eindigt tijdens ziekte

De UWV controleert of u de juiste handelingen heeft gedaan om de ziektewet uit te voeren. Heeft u dit niet correct gedaan, gaat de UWV het overnemen. Dit betekent dat UWV de kosten bij u in rekening brengt.

U kunt de uitvoering van de ziektewet overdragen aan andere organisaties. De UWV controleert of de ingeschakelde organisatie voldoet aan de eisen. Indien dit niet gebeurt, wordt u erop aangewezen om de opdracht te geven dat de organisatie de juiste taken uitvoert. U bent nog steeds verantwoordelijk, maar u draagt minder last.  

Wij kunnen hiermee helpen en de last voor u dragen.  Door onze ervaring en expertise weten wij precies welke handelingen er gedaan moeten worden.  Wij streven dat u en de UWV tevreden zijn. 

Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
eigenrisicodrager

Met ingang van 2013 is de wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) van kracht geworden. De invoering is gefaseerd. Het financiële risico van een beroep op de ziektewet is sinds 1 januari 2014 verlegd naar werkgevers. De werkgever kan het financiële risico afdekken door premie af te dragen aan het UWV, maar ook het risico zelf dragen dan wel herverzekeren. Zo’n werkgever wordt eigenrisicodrager (ERD) genoemd.

Voor wie kan u eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet?

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden is mogelijk voor werknemers:

  • Zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs die hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna ziek werden;
  • Met een (tijdelijk) contract, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals uitzendkrachten.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

• Regelt de werkgever zelf dat kennis in huis is of wordt ingekocht.

• Beoordeelt deze of (ex-)werknemers bij ziekte recht hebben op een uitkering, hoelang ze recht hebben op een uitkering en hoe hoog
die is.

• Moeten beslissingen over de Ziektewet zelf worden genomen en uitgevoerd.

• Betaalt werkgever tijdig de juiste Ziektewetuitkering.

• Zorgt werkgever voor adequate verzuimbegeleiding en re-integratie in passende arbeid en betaalt deze.

• Houdt werkgever een adequate verzuimadministratie bij c.q. doet ziek- en betermeldingen bij UWV.

 

Begeleiding en beoordeling van beperkingen en
mogelijkheden

Onze bedrijfsarts geeft aan of en wanneer de verzekerde
in staat is ‘zijn eigen’ werk (ziektewetcriterium in 1e ziektejaar) weer volledig te doen. Als het eigen werk van
de verzekerde onduidelijk is of niet beschikbaar is, kijkt de arbeidsdeskundige naar mogelijkheden. In het tweede ziektejaar geldt het criterium algemeen gangbare arbeid. De verzekerde of de werkgever vraagt bij de UWV een toets verbetering belastbaarheid aan, wanneer de bedrijfsarts een verbetering vaststelt vergeleken met de eerstejaars ziektewetbeoordeling. Het UWV bepaalt de mate van belastbaarheid, uitgedrukt in een percentage. De bedrijfsarts kan dat niet doen.

Advisering over de te ondernemen activiteiten inzake re-integratie

Re-integratie moet op dezelfde wijze uitgevoerd te worden als voor vaste werknemers. Meldt een verzekerde zich spontaan hersteld, dan vervallen de verplichtingen voor de ERDwerkgever en daarmee ook de begeleiding door bedrijfsarts.

Het eerstejaars ziektewetonderzoek (toetsmoment)

• In week 42 verzoekt het UWV de ERDwerkgever en de bedrijfsarts/arbodienst om informatie over de zieke (ex-)werknemer. De bedrijfsarts moet hier binnen een week op reageren.

• De termijn voor bepaling van 44 weken begint te lopen op de eerste ziektedag, rekening houdend met samengesteld verzuim en ook als de eerste dag tijdens een dienstverband was.

• Het is voor de begeleiding na het eerste jaar van belang dat de bedrijfsarts beschikt over het oordeel en de bijbehorende rapportages van het UWV inzake de eerstejaars ziektewetbeoordeling

 

 

 

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl