Bedrijfsarts en taakdelegatie

De bedrijfsarts vervult zijn rol van arts en adviseur vanuit een onafhankelijke, professionele en innovatieve visie. Samen met werkgevers, direct leidinggevenden  en medewerkers bewaakt en bevordert de bedrijfsarts de gezondheid en het welzijn van de medewerkers in relatie tot hun werk, met als doel het terugdringen van het ziekteverzuim door middel van verzuimbegeleiding, preventie en re-integratie.

De bedrijfsartsen van Expereans BV zijn ondernemend en klantgericht en zijn verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding en de arbozorg bij kleine en grote organisaties. De bedrijfsarts adviseert over de aanpak van het ziekteverzuim en de verbetering van de arbeidsomstandigheden. De bedrijfsarts begeleidt, binnen de vigerende wet- en regelgeving, de re-integratie van zieke werknemers, houdt bedrijfsgeneeskundig spreekuur, levert een bijdrage bij de uitvoering van de RI&E en verzorgt alle andere voorkomende werkzaamheden op het gebied van de bedrijfsarts.

Taakdelegatie

In de arbodienstverlening betekent taakdelegatie dat een bedrijfsarts bepaalde taken door andere professionals kan laten uitvoeren. De bedrijfsarts draagt hierbij altijd zelf de eindverantwoordelijkheid. Taakdelegatie is daarom een professionele, met kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen omgeven keuze van de bedrijfsarts zelf.
Ook is het een manier van (samen)werken die de bedrijfsarts steeds evalueert, samen met de professionals aan wie hij taken delegeert.

Niet alle taken van de bedrijfsarts komen voor taakdelegatie in aanmerking. Diverse taken horen wettelijk bij de bedrijfsarts zelf. Zo blijft de bedrijfsarts zelf toegankelijk voor werknemers. Bij ziekte van een werknemer moet hij na persoonlijk contact met de zieke de feitelijke analyse voor een probleemanalyse maken. En bij een WIA-aanvraag moet hij een eindoordeel geven. Dit zijn taken die de wet expliciet bij de bedrijfsarts neerlegt. Een gedelegeerde kan de bedrijfsarts bijvoorbeeld volgens afspraak helpen om informatie te verzamelen ten behoeve van de probleemanalyse. Soms kan de gedelegeerde daarbij eigen expertise inzetten. Dat kan de kwaliteit van het eindoordeel ten goede komen. De bedrijfsarts toets en bewaakt of de taakdelegatie oplevert waar deze voor bedoeld is én voldoet aan de eisen van goede bedrijfsgezondheidszorg.

De Werkwijzer Taakdelegatie, ontwikkeld door partijen uit het veld zoals beroeps- en brancheverenigingen van bedrijfsartsen en arbodiensten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bevat processtappen die de bedrijfsarts kan gebruiken als hij taken op een zorgvuldige wijze wil delegeren. Meer informatie? Klik hier.

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl