Hier gaan we voor

U wenst een dienstverlener te selecteren die bereid is om resultaatverantwoordelijke afspraken contractueel vast te leggen. U kunt met Expereans een overeenkomst sluiten op basis van een aantal vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen. Deze hebben betrekking op kwaliteitsaspecten van onze dienstverlening die wij zelf kunnen beïnvloeden. U kunt daarbij denken aan:

➢ Tevredenheid scores over de bereikbaarheid, toegankelijkheid, de communicatie, de kwaliteit van de adviezen, de professionaliteit van onze medewerkers.
➢ Meetbare kwaliteitsnormen, bijvoorbeeld op het gebied van continuïteit in de bezetting, tijdigheid van rapportages, geen verwijtbare claims en geen overschrijding van wettelijke termijnen.

Samenwerken is de sleutel tot succes

Als u dat wenst kunnen we ook afspraken maken over het verlagen van uw verzuim. Daarmee wordt het meer dan een inspanningsverplichting. Bij een resultaatgericht contract horen wat ons betreft dan ook afspraken over de mogelijkheden die Expereans krijgt om te sturen op het verzuimgedrag in de praktijk. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat uw verzuimprotocol op onderdelen aangepast moet worden.

In onze praktijk zien wij dat een succesvolle verlaging van het verzuim alleen te realiseren is als er heel goed en intensief wordt samengewerkt. Dat betekent dat we allebei goed invulling moeten geven aan onze rol en verantwoordelijkheden, waarbij we in een open en kwetsbare sfeer de dienstverlening en de bereikte resultaten met elkaar kunnen bespreken en evalueren.

Wij vinden het daarom heel belangrijk dat we niet alleen de gewenste resultaten maar ook de wederzijdse verwachtingen bespreken en helder vastleggen, niet alleen bij een dalend maar juist ook bij een stagnerend of stijgend verzuim.

Door samen op zoek te gaan naar de oorzaken en heldere afspraken te maken over het oplossen van knelpunten, ontstaat er een werkwijze waarbij een structureel laag verzuim ook voor uw organisatie haalbaar wordt.