Coronavirus: Informatie voor werkgevers en werknemers

Het coronavirus roept veel vragen op bij werkgevers en werknemers. Het belangrijkste is de adviezen van het RIVM op te volgen.

Directie Expereans en staf hebben besloten de spreekuren tot 1 september 2020 zoveel mogelijk telefonisch te blijven doen.

Dit besluit is mede genomen gezien het advies van de NVAB, waarbij de arts zelf een professionele afweging dient te maken of een fysieke spreekuur noodzakelijk is en in het kader van de beoordeling en begeleiding van de werknemer.

Fysieke spreekuren zijn mogelijk vanaf 1 juni 2020, maar alleen als het echt noodzakelijk is. De bedrijfsarts bepaalt dit zelf en dat betekent dus een fysiek spreekuur alleen op indicatie van bedrijfsarts ingepland kan worden.

Besluit om wel een fysiek spreekuur te doen is een professionele afweging van de bedrijfsarts. Uitzondering hierop is dat de bedrijfsarts zelf behoort tot de risicogroep.

Voor wat de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP) door UWV betreft, verwijzen wij u graag naar het addendum bij de Werkwijzer Poortwachter.

Over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers  kunnen wij u het volgende laten weten:

Een werkgever moet de medewerkers informeren over symptomen, wijzen op hygiënevoorschriften en zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit betekent niet dat een werknemer thuis mag blijven uit vrees voor besmetting. Dit mag alleen als er goede grond is voor die vrees.

Als een werknemer klachten heeft, dan moet hij thuis blijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts en vervolgens de instructies van de GGD opvolgen.

Als scholen sluiten en een kind van werknemer moet worden opgevangen, dan heeft werknemer recht op loondoorbetaling voor de tijd die nodig is om opvang elders te regelen. Lukt dit niet, dan moet werknemer (meestal onbetaald) verlof opnemen in overleg met werkgever.

Als een werknemer in een risicogebied verblijft, dan moet deze beschermingsmaatregelen treffen en opvolgen. Het kan nodig zijn deze werknemer terug te halen naar Nederland.

Als werknemer tijdens zijn vakantie besmet raakt, dan is geen sprake meer van vakantiedagen, maar van ziektedagen.

Als werknemer in quarantaine moet, heeft hij recht op loondoorbetaling.

Een werknemer mag quarantaine of medisch onderzoek weigeren, tenzij dit een groot gevaar vormt en het door een rechter wordt opgelegd.

Een werkgever kan werktijdverkorting aanvragen als aan de voorwaarden van het Ministerie van SWZ is voldaan en dan is er recht op WW. Werktijdverkorting geldt overigens niet voor oproepkrachten en uitzendkrachten.

Bron: Hans Kamerbeek, advocaat